อาจารย์ ดร.อภิชาติ เหล็กดี

            ประธานสาขา

   

  

         อาจารย์วินัย โกหลำ

             คณะกรรมการ

     

  

      อาจารย์นราธิป ทองปาน

              คณะกรรมการ

  

       อาจารย์ณัฐพงศ์ พลสยม

               คณะกรรมการ

     

  

      อาจารย์ทิพวิมล ชมภูคำ

              คณะกรรมการ