โครงงานนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2555

ลำดับที่ โครงงาน นักศึกษา ที่ปรึกษา ปีที่พิมพ์ ทุนวิจัย ภายใน/ภายนอก ตีพิมพ์เผยแพร่
1 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ป.3 น.ส.เจษฎ์สุภา แสนราช อ.อภิชาติ      
2 การพัฒนาระบบจัดการสอบออนไลน์ นายสุรเชษฐ์ นามเชียงใต้ อ.อภิชาติ      
3 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.4 นายณัฐวัตร แสงจันทร์ อ.อภิชาติ      
4 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.2 นายชญานนท์ ปราสาร อ.อภิชาติ      
5 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น อาเซียนน่ารู้ นายอนุชาติ วงศ์ทอง อ.อภิชาติ      
6 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการเรียนรู้ภาษาไทย ป.1 น.ส.วิสาชล ประโสทะกัง อ.อภิชาติ      
7 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรค์ น.ส.ขวัญไพร สุราช อ.อภิชาติ      
8 ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม น.ศ.จิราพร วรคำ อ.อภิชาติ      
9 แอพพลิเคชั่นการหาพื้นที่เลขาคณิต ม. 1-3 นายพัฒนพงษ์ ฤทธิ์ทรงเมือง อ.อภิชาติ      
10 เกม....ภาษาอังกฤษ ป.1 น.ส.พิจิตา บุญชูหล้า อ.อภิชาติ      
11 การพัฒนาเว็บไซน์ ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด น.ส.สุวนันท์ เม่งเจริญ อ.ณัฐพงศ์      
12 การพัฒนาระบบการจัดการวิชากิจกรรมชุมชนออนไลน์ นายวานุพงศ์ ร้านคำมี อ.ณัฐพงศ์      
13 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 3D เรื่อง ฮาร์ดแวร์ นายสุพจน์ สุทาธรรม อ.ณัฐพงศ์      
14 การพัฒนาเว็บบอร์ดเพื่อนใจวัยรุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม น.ส.จิราภรณ์ พลคำ อ.ณัฐพงศ์      
15 การพัฒนานาระบบบริหารจัดการธนาคารโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ น.ส.อภิญญา เพ็ชรน้อย อ.ณัฐพงศ์      
16 เกมดนตรีพื้นบ้านระนาดไทย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยน์ น.ส.อรพรรณ บัณฑิตา อ.ณัฐพงศ์      
17 เกมการละเล่นพื้นบ้านขี่ม้าก้านกล้วย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยน์ น.ส.มยุรา เหล่าเจริญ อ.ณัฐพงศ์      
18 แอพพลิเคชั่นสำนวนไทยสุภาษิต-คำพังเพยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ น.ส.อลิตา นาเมืองรักษ์ อ.ณัฐพงศ์      
19 หารพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองคอนไทย น.ส.ระพีพร ถืออาวุ อ.ณัฐพงศ์      
20 ระบบจัดการข้อมูลนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร นายปรายมาณัฐ บุญศรีนาค อ.ณัฐพงศ์      
21 เว็บไซต์การทำครั่ง น.ส.นัดดา เภาสี อ.ณัฐพงศ์      
22 การควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยล้ผ่านบูลทูธมือถือ นายณัฐชัย กัดไสง อ.ณัฐพงศ์      
23 ระบบบริหารการจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ น.ส.เครือวัลย์ จันคำจร อ.ณัฐพงศ์      
24 ระบบจองคิวคลินิกทันตกรรม น.ส.ปนัดดา คงดี อ.ณัฐพงศ์      
25 เว็บไซต์โรงเรียนบ้านน้ำคำ น.ส.พัชราภรณ์ พลหนองหลวง อ.ณัฐพงศ์      
26 ระบบสหกรณ์ออนไลน์โรงเรียนนาโกวิทยาสูง น.ส.จิราพรรณ ไชยขันธุ์ อ.วินัย      
27 เครื่องควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้านด้วยแอพพลิเคชั่นผ่านมือถือ น.ส.อรวรรณ คำไซร์ อ.วินัย      
28 หุ่นยนต์บังคับด้วยแอพพลิเคชั่นบนมือถือ น.ส.สุภาวรรณ วิงห์สุวรรณ อ.วินัย      
29 หุ่นยนต์ค้นหาและติดตามวัตถุสีต่างๆ นายยุทธนา แสนท้าว อ.วินัย      
30 หุ่นยนต์หลบสิ่งกีดขวางแบบอัจฉริยะด้วยฟีซซีลอจิก นายต้นตระการ ปินะสา อ.วินัย      
31 ระบบแนะนำการเดินทางสถานที่สำคัญในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายพิพัฒน์พงษ์ เพริดพราว อ.วินัย      
32 ระบบจัดการรถตู้ของบริษัท ST จำกัด น.ส.เมธาริณี บัวระบัติ อ.วินัย      
33 ระบบตรวจสอบการจอดรถเลยเส้นแนวหยุด น.ส.ศิริรัตน์ นาคครุฑ อ.วินัย      
34 ระบบรายงานความชื้นของดินในนาข้าวด้วยเซนเซอร์ตรวจจับไร้สาย นายอนุรักษ์ สุระขันติ อ.วินัย      
35 ระบบ e-commerce ร้ายศิริภาตุ๊กตาตัดจ่ายผ่านระบบการเงินออนไลน์ น.ส.ภัสราภรณ์ สมบูรณ์พันธ์ อ.วินัย      
36 ระบบบริหารร้านค้า ร้านแครอท&ขนุน มินิมาร์ท น.ส.ปียาอร ดวงวิสุ่ย อ.วินัย      
37 ระบบจัดการร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทัช เซอร์วิส น.ส.เพียงรัมพร แก้วพิมพ์ อ.ทิพวิมล      
38 ระบบฐานข้อมูลสำหรับร้ายโชห่วย น.ส.ศิริพร ศรีโยธา อ.ทิพวิมล      
39 ระบบการจัดการหอพักปาริฉัตร น.ส.วิรันดา ตีกา อ.ทิพวิมล      
40 ระบบบบริหารจัดการการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา นายอาทิตย์ จันทร์เปล่ง อ.อภิชาติ      
41 ระบบเช็คชื่อนักศึกษาด้วยคิวอาร์โค้ด ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ นายรัฐกร สุนทรรส อ.นราธิป      
42 ระบบฐานข้อมูลบุคลากรและอาจารย์โรงเรียนบ้านหัวนาคำ นายธีระพงษ์ อุปัชฌาใต้ อ.ณัฐพงศ์      
43 แอพพลิเคชั่นแนะนำคณะไอที เพื่อสนับสนุนการแนะแนวสาขาในรูปแบบ Street view น.ส.สรัญญา ภูวนารถ อ.ณัฐพงศ์      
44 แอพพลิเคชั่นแนะนำร้านกาแฟในจังหวัดมหาสารคามในรูปแบบ Street view น.ส.กนกกานต์ บุญเรือง อ.ณัฐพงศ์      
45 แอพพลิเคชั่นสั่งอาหารผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ นายอภิเดช ดลชม อ.ณัฐพงศ์      
46 ระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์ น.ส.สุพัตรา มาตรา อ.ทิพวิมล      

 

โครงงานนักศึกษา เทียบโอน ปีการศึกษา 2555

ลำดับที่ โครงงาน นักศึกษา ที่ปรึกษา ปีที่พิมพ์ ทุนวิจัย ภายใน/ภายนอก ตีพิมพ์เผยแพร่
1 การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร นายนิติพงษ์ วิระกา อ.อภิชาติ      
2 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแปลภาษาวัยรุ่น บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ น.ส.ไอลัดดา มะเสนา อ.อภิชาติ      
3 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง เรื่อง ประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์ บนระบบปฏิบัติการอแนดรอยด์ นายไตรทศ ไอดงยาง อ.อภิชาติ      
4 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นคำศัพท์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ น.ส.จารุวรรณ สุดสน อ.อภิชาติ      
5 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 น.ส.วารุณี ภูสีฤทธิ์ อ.อภิชาติ      
6 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นคำศัพท์ภาษา4 ภาค บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ น.ส.ทิพวรรณ กาสีแพง อ.อภิชาติ      
7 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง อุกปรณ์คอมพิวเตอร์ นายอานนท์ แทนไชยสง อ.อภิชาติ      
8 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ นายสถาพร หวานรอบรู้ อ.อภิชาติ      
9 การพัฒนาเว็บไซน์แนะนำแหล่งท่องเที่ยว จ.ร้อยเอ็ด น.ส.เบญจวรรณ โพธิโชติ อ.อภิชาติ      
10 กรพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อภายนอก นายศาสตรา คำภะวา อ.ณัฐพงศ์      
11 การพัฒนาระบบศิษย์เก่า สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร นายอนุชา จ่าสิงห์ อ.ณัฐพงศ์